Chất điều trị nhạy cảm cổ răng tức thì

Chất trám bít ống ngà – giảm nhạy cảm ngà