Chỉ co nướu không có chất cầm máu và chỉ co nướu có chất cầm máu.