133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hội thảo

DR. PAR-OLOVE OSTMAN (15-16/09/2010)

Bệnh viện RĂNG HÀM MẶT TW - 201A Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh T6, 15/10/2010

Về người thuyết trình

Về đề tài thuyết trình

Implant dentistry in the Daily practice

Focus on Immediate Loading

Lecture, Workshop and Clinical practice

08:30 – 10:00 Implant surgery Lecture

Implant surgery lecture

08:00 – 08:30 Introduction

10:00 – 10:30 Break

Break

  • 10:30 – 12:00
  • 13:15 – 14:45
  • 14:45 – 15:00

10:00 – 10:30 Break

Break

  • 10:30 – 12:00
  • 13:30 – 15:30
  • 15:30 – 16:00

Implant Prosthetics Workshop

16:00 – 17:00 Question & Anwser – Conclusion

Share:

More Posts

Geistlich vLab

Geistlich vLab The Geistlich virtual hands-on workshop   Topic Virtual hands-on workshop on Bone Augmentation with

Send Us A Message