Về người thuyết trình

Về đề tài thuyết trình

Implant dentistry in the Daily practice

Focus on Immediate Loading

Lecture, Workshop and Clinical practice

08:30 – 10:00 Implant surgery Lecture

Implant surgery lecture

08:00 – 08:30 Introduction

10:00 – 10:30 Break

Break

10:00 – 10:30 Break

Break

Implant Prosthetics Workshop

16:00 – 17:00 Question & Anwser – Conclusion

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *