133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Articulating paper 200 μ

Giấy cắn 200

Articulating silk 80 μ

Giấy cắn dạng silk 80

Articulating paper 80

Giấy cắn 80

Articulating paper 40μ

Giấy cắn 40

Occlusion 12μ

Lá cắn 12

Okklu-top

Bình xịt kiểm tra khớp cắn

Shimstock 8µ

Shimstock 8

Kẹp giấy cắn

Kẹp giấy cắn

Articulating paper 200 μ

Giấy cắn 200

Articulating silk 80 μ

Giấy cắn dạng silk 80

Articulating paper 80

Giấy cắn 80

Articulating paper 40μ

Giấy cắn 40

Occlusion 12μ

Lá cắn 12

Okklu-top

Bình xịt kiểm tra khớp cắn

Shimstock 8µ

Shimstock 8

Kẹp giấy cắn

Kẹp giấy cắn