133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Magic Foam Cord

Chất bọt bể co nướu

Comprecap assostment

Gòn nén cầm máu

Viscostat & Viscostat Clear

Chất cầm máu nhanh

Astringedent – Astringedent X

Chất cầm máu mạnh

Ultrapak Packer

Cây nhét chỉ co nướu

Magic Foam Cord

Chất bọt bể co nướu

Comprecap assostment

Gòn nén cầm máu

Viscostat & Viscostat Clear

Chất cầm máu nhanh

Astringedent – Astringedent X

Chất cầm máu mạnh

Ultrapak Packer

Cây nhét chỉ co nướu