133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Endorez

Bộ trám bít ống tủy EndoRez

Permaflo Purple

Chất trám lót Permaflo màu tím

Gutta Flow 2

Chất trám bít ống tủy Gutta Flow 2

Universal post remoner: P. Machtou version

Bộ tháo chốt theo mô hình P. Machtou

Spreader

Cây lèn côn

MTA Flow

Xi măng trám trong nha khoa MTA Flow là cement phục hồi chất khoáng …

Endorez

Bộ trám bít ống tủy EndoRez

Permaflo Purple

Chất trám lót Permaflo màu tím

Gutta Flow 2

Chất trám bít ống tủy Gutta Flow 2

Universal post remoner: P. Machtou version

Bộ tháo chốt theo mô hình P. Machtou

Spreader

Cây lèn côn

MTA Flow

Xi măng trám trong nha khoa MTA Flow là cement phục hồi chất khoáng Trioxide tổng …