133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

PM100, PM200

Máy cạo vôi PM100

Piezon Master 700 “standard”

Máy cạo vôi MINI MASTER 700

Original Piezon Universal HP

Tay cạo vôi Universial HP

Detachable Handpiece

Tay cạo rời

Piezon instrument cua Woodpecker

Đầu loại đầu nha chu của Woodpecker

Piezon instrument EMS

Các loại đầu nha chu của EMS

PM100, PM200

Máy cạo vôi PM100

Piezon Master 700 “standard”

Máy cạo vôi MINI MASTER 700

Original Piezon Universal HP

Tay cạo vôi Universial HP

Detachable Handpiece

Tay cạo rời

Piezon instrument cua Woodpecker

Đầu loại đầu nha chu của Woodpecker

Piezon instrument EMS

Các loại đầu nha chu của EMS