133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Articulating silk 80 μ

Giấy cắn dạng silk 80

Description

Giấy cắn mỏng dạng silk 80 μ

  • Vật liệu độ dài trung bình với màu sắc chuyển trong từ khi sử dụng, để sử dụng trong labo và phòng khám.
  • Kiểm tra chạm khớp trung bình