133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Luer Vacuum Adapter

Đầu nối hút Vacuum

Description

Đầu nối hút Vacuum

Làm khô ống tủy trước khi trám bít