133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Description

166-5-Acticulating-COLTENEShimstock 8µ – 5m

Dùng để kiểm tra độ chính xác cuối cùng.