133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Universal Tray Adhesive & Tray Adhesive

Chất kết dính thông thường cho khay và vật liệu lấy dấu

Description

Chất dán vật liệu lấy dấu vào khay nhựa & khay kim loại