133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tissue trimmer

Mũi cắt nướu

Mô tả

Mũi cắt nướu

127-1-NTi

127-2-NTi 127-3-NTi

Trước khi lấy dấu                                   Bộc lộ Implant

 

 

127-4-NTi127-5-NTi

127-6-NTi 127-7-NTi 127-8-NTi 127-9-NTi 127-10-NTi 127-11-NTi 127-12-NTi 127-13-NTi 127-14-NTi