133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tips

Đầu ống

Mô tả

 Đầu ống

INSPIRAL BRUSH

Đầu chổi

 • Ultra Etch
 • Porcelain Etch
 • Ultraseal XT
 • Peak LC
87-7-Tip-NTI

BLACK MICRO FX

Đầu chổi

 • Ultra Etch
 • Porcelain Etch
 • Peak LC
87-8-Tip-NTI

BLACK MINI BRUSH

Đầu chổi

 • Permaseal
 • Silane
 • Consepsis
 • Dentine Sealant Primadry
 • Seek Carie Indicator
 • Peak SE Primer
 • De-ox
87-9-Tip-NTI

BLACK MICRO

Đầu chổi

 • Opalescence Xtra Boost
 • Opal Dam
 • Ultrablend Plus
 • Permaflo
 • Opalesxence Endo
 • LC Bloc Out
87-10-Tip-NTI

 

WHITE MC

Đầu chổi

 • Opalustre
 • Consepsis Scrub
87-11-Tip-NTI

 

 

BLACK MINI

Đầu ống

 • LC Bloc Out
 • Permaflo
87-12-Tip-NTI

 

FX FLEX TIPS

Đầu ống

 • Opal Boost
 • Flor Opal Varnish
87-13-Tip-NTI

 

 

LUER CAP LOCK

Đầu ống

87-14-Tip-NTI