133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Silicone C

Cao su đặc Zetaplus

Silicone A

ELITE P&P putty soft normal

Hi Tray Light Clear

Khay nhựa trong

Duplication

Lấy dấu trong labo

VAP 6

Máy xịt hơi / nước nóng

VAP 8

Máy xịt hơi nước khô

Prothyl Press Evo

Nhựa ép lạnh – sử dụng với lò nấu áp suất

Prothyl Hi-impact Evo

Nhựa nấu nóng – sử dụng với lò nấu ở nhiệt độ sôi

Elite HD+ Light Body Normal

Lấy dấu cầu mão răng

Elite HD+ Light Body Fast Set

Cao su lỏng – Trùng hợp nhanh

Elite HD + Regular Body Normal Set

Cao su lấy dấu

Hydrorise Implant Medium Body

Lấy dấu trực tiếp, không dùng cao su lỏng

Silicone C

Cao su đặc Zetaplus

Silicone A

ELITE P&P putty soft normal

Hi Tray Light Clear

Khay nhựa trong

Duplication

Lấy dấu trong labo

VAP 6

Máy xịt hơi / nước nóng

VAP 8

Máy xịt hơi nước khô

Prothyl Press Evo

Nhựa ép lạnh – sử dụng với lò nấu áp suất

Prothyl Hi-impact Evo

Nhựa nấu nóng – sử dụng với lò nấu ở nhiệt độ sôi

Elite HD+ Light Body Normal

Lấy dấu cầu mão răng

Elite HD+ Light Body Fast Set

Cao su lỏng – Trùng hợp nhanh

Elite HD + Regular Body Normal Set

Cao su lấy dấu

Hydrorise Implant Medium Body

Lấy dấu trực tiếp, không dùng cao su lỏng