133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Diagnostic

Dụng cụ khám và chẩn đoán

Periodontal

Dụng cụ khám nha chu

Composite filling instrument – XTS

Dụng cụ trám Composit XTS

Scaling

Dụng cụ cạo vôi

Universal Curettes

Bộ nạo túi Universal

Gracey Curettes

Bộ nạo túi Gracey

Everedge Curettes

Bộ nạo túi công nghệ Ever edge

Shapping Curettes

Mài bén dụng cụ

Elevators

Dụng cụ nạy

Surgical

Dụng cụ phẫu thuật

Forceps

Kềm

Tisue Pliers and Needle holders

Dụng cụ kẹp mô và kim

Diagnostic

Dụng cụ khám và chẩn đoán

Periodontal

Dụng cụ khám nha chu

Composite filling instrument – XTS

Dụng cụ trám Composit XTS

Scaling

Dụng cụ cạo vôi

Universal Curettes

Bộ nạo túi Universal

Gracey Curettes

Bộ nạo túi Gracey

Everedge Curettes

Bộ nạo túi công nghệ Ever edge

Shapping Curettes

Mài bén dụng cụ

Elevators

Dụng cụ nạy

Surgical

Dụng cụ phẫu thuật

Forceps

Kềm

Tisue Pliers and Needle holders

Dụng cụ kẹp mô và kim