133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Self-Sealing Sterilization Pouches

SELF SEALING STERILIZATION POUCHES Túi hấp vô trùng tự dán Tiết kiệm thời gian …

Other products

Các vật liệu khác – sử dụng một lần

Mask

Khẩu trang

Glove

Găng tay

Distech Flat Sterilization reels

Hộp túi hấp vô trùng đủ cỡ

Cotton Dental rolls

Gòn cuộn

Self-Sealing Sterilization Pouches

SELF SEALING STERILIZATION POUCHES Túi hấp vô trùng tự dán Tiết kiệm thời gian với túi …

Other products

Các vật liệu khác – sử dụng một lần

Mask

Khẩu trang

Glove

Găng tay

Distech Flat Sterilization reels

Hộp túi hấp vô trùng đủ cỡ

Cotton Dental rolls

Gòn cuộn